เอกสารภายในวิทยาลัย

คู่มือ RMS2012

รหัสวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558

รหัสวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสวิชาที่สถานศึกษากำหนดเอง

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงาน

"ครูพร้อม" www.ครูพร้อม.com

.


ประกาศ ! ข่าวการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กำลังเปิดรับนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 209 ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2566 - ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566
เปิดเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2566NEW! แบบติดตามผลการมีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ประกาศรับสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

รับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม - วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ทดสอบวันที่ 23 สิงหาคม 2566

 

แบบระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.. 2558วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและปรเะเมินคุณภาพการศึกษา (องคฺ์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
เผยแพร่บทความวิชาการ พิมพ์

บันทึกข้อความขอเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวุัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ในเว็บไซด์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Onlie)หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาองค์กรแห่งเรียนรู้อาชีพชุมชนแบบมีส่วนร่วมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะุแก่ผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


ชุดการสอนวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1105-1303)

หลักสูตรระยะส้ัน พุทธศักราช 2558  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

(หน่วยที่ 4 เรื่องการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์)

ของ นายวชิระ ไชยสิงห์  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พิมพ์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

          นางสาวกฤติญา  วังหอม
             ผู้อำนวยการวิทยาลัย
        

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก กรุงเทพฯ

กิจกรรมวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖ พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (วันที่ 28 กรกฎาคม 2566)

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วันที่ 6 กรกฏาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 11มิถุนายน 2566ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it  Center ณ.ศูนย์บริการเคหะชุมชนบ่อนไก่

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก กรุงเทพฯ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เปิดห้องแสดงผลงานและจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เปิดโครงการ “ออมสินสารพัดช่าง  สารพัดอาชีพ ปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๖วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ร่วมงานสมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด “

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมการพัฒนางาน (Performance Appraisal:PA)

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2565

การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์หลักสูตรประกาศนิยบัตรวิชาชีพระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปี65

fix it เอี่ยมละออ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 พิธีมอบใบประกาศวิชาชีพระยะสั้นและพิธีปิดโครงการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพวิถีใหม่อย่างยังยืนปี 2565

วันที่ 15 สิงหาคม2565 พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพวิถีใหม่อย่างยังยืนปี 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 ออกให้บริการตัดผมชาย-ตัดผมหญิงให้แก่ประชาชนในโครงการจิตอาสาพระราชทาน”วันแม่แห่งชาติ”เราทำความดีด้วยหัวใจ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday73
mod_vvisit_counterYesterday72
mod_vvisit_counterThis week467
mod_vvisit_counterLast week454
mod_vvisit_counterThis month2099
mod_vvisit_counterLast month2666
mod_vvisit_counterAll days209302

We have: 1 guests online
Your IP: 44.200.101.84
 , 
Today: ก.ย. 29, 2023