เอกสารภายในวิทยาลัย

คู่มือ RMS2012

รหัสวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558

รหัสวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสวิชาที่สถานศึกษากำหนดเอง

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงาน

"ครูพร้อม" www.ครูพร้อม.com

.

รายงานผลการดำเนินโครงการช่างกาแฟสมัยใหม่กิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้ัางเพื่อชุมชน Fix IT CENTER


ประกาศ !     ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ประกาศ ! ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567 เครื่่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)


ประกาศ !  เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ประกาศ ! ข่าวการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กำลังเปิดรับนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 210 ตั้งแต่ วันที่ 12 ตุุลาคม 2566 - ถึงวันที่  22 มกราคม 2567


เปิดเรียน วันที่ 22  มกราคม 2567ประกาศ ! ข่าว ประกาศการรายชื่อผู้ผ่านการ สอบเพื่อคัดเลือกครูจ้างสอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

ประกาศ ! ข่าวการรับสมัครครูจ้างสอน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

        รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ตามโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและปรเะเมินคุณภาพการศึกษา (องคฺ์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
เผยแพร่บทความวิชาการ พิมพ์

บันทึกข้อความขอเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวุัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ในเว็บไซด์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Onlie)หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาองค์กรแห่งเรียนรู้อาชีพชุมชนแบบมีส่วนร่วมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะุแก่ผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


ชุดการสอนวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1105-1303)

หลักสูตรระยะส้ัน พุทธศักราช 2558  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

(หน่วยที่ 4 เรื่องการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์)

ของ นายวชิระ ไชยสิงห์  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พิมพ์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

              

นายฐิติ ขันธวิธิพร

       ผู้อำนวยการวิทยาลัย
        

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก กรุงเทพฯ

กิจกรรมวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖ พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (วันที่ 28 กรกฎาคม 2566)

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วันที่ 6 กรกฏาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 11มิถุนายน 2566ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it  Center ณ.ศูนย์บริการเคหะชุมชนบ่อนไก่

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก กรุงเทพฯ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เปิดห้องแสดงผลงานและจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เปิดโครงการ “ออมสินสารพัดช่าง  สารพัดอาชีพ ปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๖วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ร่วมงานสมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด “


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday37
mod_vvisit_counterYesterday112
mod_vvisit_counterThis week802
mod_vvisit_counterLast week520
mod_vvisit_counterThis month1248
mod_vvisit_counterLast month1932
mod_vvisit_counterAll days228165

We have: 6 guests online
Your IP: 3.226.72.194
 , 
Today: ก.ค. 13, 2024