คู่มือ RMS2012

รหัสวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558

รหัสวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสวิชาที่สถานศึกษากำหนดเอง

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็้นต้นไป


NEW  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

"ครุภัณฑ์เฉพาะครุภัณฑ์ ปี 64" ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกอาหารและโภชนาการพร้อมครุภัณฑ์ 


ข่าวการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

รายวิชาที่เปิดสอนรุ่น 199 สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า

รายวิชาที่เปิดสอนสาขาเอี่ยมละออและ สาขาบ่อนไก่ เปิดรับสมัคร 19  เมษายน  2564 - 17  พฤษภาคม 2564
ประกาศรับสมัคร
เรื่อง การรับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑

ข่าวพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารการปะกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกอาหารและโภชนาการ พร้อมครุภัณฑ์ ตามประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงห้องปฏบัติการแผนกอาหารและโภชนาการ พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง

สรุประมาณการราคาก่อสร้าง 1

สรุปประมาณการราคาก่อสร้าง 2


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เรื่อง การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคา  อิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2564 การซ์้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ลงวันที่ 22มกราคม 2564

ขอบเขตของงาน ก่อสร้าง

แบบรูปรายการ 

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา โดยคุณครูบุญนาค ภัทรพงศ์มณี  ครูชำนาญการ และ นางบุศรา ทินนา นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ได้นำชุดผ้าไหมที่ได้ทำการออกแบบและตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติ ในโครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10  สำหรับกงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan)  จำนวน 2 ชุด  จัดแสดง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา นำโดย ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัย และครูบุญนาค ภัทรพงศ์มณีและครูยอแสง โกวิททวี ร่วมตัดเย็บ งาน "มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสุ๋เส้นทางโลกครั้งที่ 10" ได้รับเกียรติตัดเย็บให้กลสุลกิตติมาศักดิ์ ประเทศคีร์กีซสถาน Kyrgyz Republic ดีไซร์เนอรฺ์ Designer โดยนางสาวรติรัตน์ เปรมรัตนชัย ตัดเย็บโดยนักศึกษาแผนกวิชาเสื้อสตรี นางสาวบุศรา ทินนา,นางสาวสุภัญญา เชยแสง นางสาวณิชาพร ชัยคูณผล

การประชุมหารือวางแผนขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามบทบาทภารกิจ สำหรับกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง เรื่อง การพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในกลุ่มของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามนโยบายและจุดเน้น การปฎิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง อาชีวศึกษายกกำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : TVE2S)ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจาก ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการประชุมครั้งนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

       ประวัติผู้อำนวยการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย

ทำบุญวันปีใหม่หน้าวิทยาลัยในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม นำโดย ดร.รุ่งนภา  ปุณยานุเดช   ผู้อำนวยการและคณะครูและบุคลากร นักเรียน  

ผู้อำนวยการเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที 22

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการในกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมเข้าประชุม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่่พระยา

ผู้อำนวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูชัยวัสส์  วรพงศธร

ผู้อำนวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง 

ผุ้อำนวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนวิชาอาหารและโภชนากา่รครูวรรณวิสาข์ สีเทา

ผู้อำวยการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันโรตารี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธจักงวิทยา

ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไทย  ณ วันที่ 6 ธันวาคม 63

ผู้อำนวยการเข้าร่วมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 63

ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไทย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 63

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้ัอม internet of Things และ ฺBig Data

ผู้อำนวยการเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ ที่หอศิลป์ C13 ART SPACE

ผู้อำนวยการเข้าพบกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐคีร์กีช ครั้งที่ 1

ผู้อำนวยการและครูแผนกวิชาช่างตัดผมชายบริการตัดผมฟรี ณ  ชุมชนตลาดพลู

ผู้อำนวยการและครูแผนกวิชาช่างตัดผชายบริการตัดผมฟรี ณ ตลาดพลู 

ผู้อำนวยการและครูบุญนาค ภัทรพงศ์มณี และนักศึกษา จัดแสดงชุดผ้าไม ณ ตึกสันติไมตรี

ผู้อำนวยการ เข้านมัสการเจ้าอาวาสพระครูสิรืรัตน์วิมล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า

ผู้อำนวยการนิเทศการเรียนการสอนแผนกวิชาเสริมสวย ครูสุภาณี  เฉลยวาเรศ

Facebook วิทยาลัย

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday42
mod_vvisit_counterYesterday70
mod_vvisit_counterThis week42
mod_vvisit_counterLast week315
mod_vvisit_counterThis month357
mod_vvisit_counterLast month1987
mod_vvisit_counterAll days133068

We have: 1 guests, 1 bots online
Your IP: 3.236.222.124
 , 
Today: พ.ค. 08, 2021