คู่มือ RMS2012

รหัสวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558

รหัสวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสวิชาที่สถานศึกษากำหนดเอง

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงาน

"ครูพร้อม" www.ครูพร้อม.com

.

ประกาศ ! ข่าวการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

รับนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 202เปิดรับสมัคร   วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม  2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ระกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลิือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

NEW ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2565

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยีดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เผยแพร่รายลเอี่ยดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยกาอาชีพพุทธมณฑล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความพร้อมสู่ตลาดแรงงานโดยมีผู้อำนวยการรุ่งนภา ปุณยานุเดช เข้าร่วม


ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ส่งมอบความห่วงใย สู้ภัย Covid-19 โดยความร่วมมือและประสานงานอำนวยความสะดวกจาก ชุด ชป.กร.ป.1พัน.1 รักษาพระองค์ ภายใต้โครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ Fix it – จิตอาสา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ณ ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี

นายยุทธนา เซอร์ประยูร  ประธานชุมชนบ้านครัวเหนือ เป็นตัวแทนชุมชน ในการรับมอบสิ่งของดังนี้  ข้าวผัดอเมริกัน 150 กล่อง  น้ำดื่มของวิทยาลัยฯ 150 ขวด สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 350 ml 300 ขวด และ หน้ากากอนามัย 250 ชิ้น เพื่อส่งต่อ ให้กับผู้ป่วยในชุมชนที่ได้รับเชื้อ Covid-19  และกักตัวเพื่อดูแลกันเอง ภายในชุมชน รวมถึงแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนที่ตกงานหรือได้รับผลกระทบให้หยุดงาน  โดยประธานชุมชน ได้
กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณในการดูแล สนับสนุนชุมชน ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ช่วยเหลือชุมชน คู่ขนานกับการเปิดวิชาชีพสาขาใหม่ ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและตัวแทนนักศึกษาประกาศรับสมัคร

เรื่อง การรับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

       ประวัติผู้อำนวยการ

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย

ประชุมออนไลน์เรื่องโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพฯประจำปี2564

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชนวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

รูปโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) วันที่ 27 พ.ย. 2564

รูปโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) วันที่ฯ 21 พ.ย. 2564

รูปโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) วันที่ 13 พ.ย. 2564

รูปโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน(Fix IT Center) วันที่ 7 พ.ย.2564

รูปโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่่อชุมชน(Fix IT Center) วันที่ 6 พ.ย.2564

รูปการประชุม(Performance Appraisal  PA) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กับ ครู (วันที่ 10 พ.ย. 2564)

ผู้อำนวยการจัดอบรมออนไลน์ ให้กับครู บุคลากรสารสอน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้้นฐานสมรรถนะและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564"

ผู้อำนวยการมอบหมายจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน จากตัวแทนครูวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา อบรมเทคนิคการสอนระยะสั้นให้กับครูบุคลากรสายการสอนวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU แบบภาคีเครือข่ายร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวนการ รุ่งนภา ปุ่ณยานุเดช คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ท่านผู้อำนวยการ รุ่งนภา ปุ่นยานุเดช เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าที่ได้รับต่ำแหน่งใหม่

ผู้อำนวยการมอบขอ Fix it จิตอาสา "สู้" ภัย Covid-1*9  ณ ศาลาประชาคมโครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่

ผู้อำนวยการมอบขอ Fix it จิตอาสา "สู้" ภัย Covid-1*9  ณ ศาลาประชาคมโครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่

ผู้อำนวยการมอบของ Fixit จิตอาสา มอบความห่วงใย "สู้" "ภัย" COVID-19

ผู้อำนวยการมอบความห่วงใย Fixit-จิตอาสามอบความห่วงใย "สู้" ภัย Covid-19 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพ Fix-it-จิตอาสาปีการศึกษา 2564

ผู้อำนวยการให้กำลังใจครูนักศึกษาและบุคลากรจิตอาสา จัดเตรียมอาหารเพื่อส่งมอบให้ักับประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไว้รัส Covid-19 ในโครงการกิจกรรม Fixit จิตอาสา "พัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียน"

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูเวรร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองพันหทารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1

รักษาพระองค์ดำเนินการฉีดพ่นยาสารป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ผู้อำนวยการจัดกิจกรรม "จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างส่ี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยร่วมกับเขตสัมพันธวงศ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ

ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นเจ้าภาพ  ในงานศพของพระครูสิริรัตวิมล  
ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลา 1 วัดแก้วแจ่มฟ้า

ทำบุญวันปีใหม่หน้าวิทยาลัยในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม นำโดย ดร.รุ่งนภา  ปุณยานุเดช   ผู้อำนวยการและคณะครูและบุคลากร นักเรียน  

ผู้อำนวยการเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที 22

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการในกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมเข้าประชุม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่่พระยา

ผู้อำนวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูชัยวัสส์  วรพงศธร

ผู้อำนวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง 

ผุ้อำนวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนวิชาอาหารและโภชนากา่รครูวรรณวิสาข์ สีเทา

ผู้อำวยการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันโรตารี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธจักงวิทยา

ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไทย  ณ วันที่ 6 ธันวาคม 63

ผู้อำนวยการเข้าร่วมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 63

ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไทย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 63

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้ัอม internet of Things และ ฺBig Data

ผู้อำนวยการเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ ที่หอศิลป์ C13 ART SPACE

ผู้อำนวยการเข้าพบกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐคีร์กีช ครั้งที่ 1


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday80
mod_vvisit_counterYesterday66
mod_vvisit_counterThis week146
mod_vvisit_counterLast week566
mod_vvisit_counterThis month1802
mod_vvisit_counterLast month2060
mod_vvisit_counterAll days159089

We have: 1 guests online
Your IP: 52.203.18.65
 , 
Today: ม.ค. 24, 2022