เอกสารภายในวิทยาลัย

คู่มือ RMS2012

รหัสวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558

รหัสวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสวิชาที่สถานศึกษากำหนดเอง

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงาน

"ครูพร้อม" www.ครูพร้อม.com

.

ประกาศ ! ข่าวการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กำลังเปิดรับนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 205 ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน 2565 - ถึงวันที่ 25 ตุลาคม  2565 สมัครออนไลน์ เปิดรับวันที่ 3  ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2566

วิชาที่เปิดสอน สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า

วิชาที่เปิดสอน สาขาเอี่ยมละออ และสาขาบ่อนไก่NEW! แบบติดตามผลการมีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและปรเะเมินคุณภาพการศึกษา (องคฺ์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา นำโดย ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา ร่วมจัดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ หอประชุมการเคหะชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กทม.


ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาคีพัฒนา ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร องค์กรเกษตรกร

ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ส่งมอบความห่วงใย สู้ภัย Covid-19 โดยความร่วมมือและประสานงานอำนวยความสะดวกจาก ชุด ชป.กร.ป.1พัน.1 รักษาพระองค์ ภายใต้โครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ Fix it – จิตอาสา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ณ ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี

นายยุทธนา เซอร์ประยูร  ประธานชุมชนบ้านครัวเหนือ เป็นตัวแทนชุมชน ในการรับมอบสิ่งของดังนี้  ข้าวผัดอเมริกัน 150 กล่อง  น้ำดื่มของวิทยาลัยฯ 150 ขวด สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 350 ml 300 ขวด และ หน้ากากอนามัย 250 ชิ้น เพื่อส่งต่อ ให้กับผู้ป่วยในชุมชนที่ได้รับเชื้อ Covid-19  และกักตัวเพื่อดูแลกันเอง ภายในชุมชน รวมถึงแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนที่ตกงานหรือได้รับผลกระทบให้หยุดงาน  โดยประธานชุมชน ได้
กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณในการดูแล สนับสนุนชุมชน ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ประกาศรับสมัคร

เรื่อง การรับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑
คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พิมพ์


 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

       ประวัติผู้อำนวยการ

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย

fix it เอี่ยมละออ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 พิธีมอบใบประกาศวิชาชีพระยะสั้นและพิธีปิดโครงการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพวิถีใหม่อย่างยังยืนปี 2565

วันที่ 15 สิงหาคม2565 พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพวิถีใหม่อย่างยังยืนปี 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 ออกให้บริการตัดผมชาย-ตัดผมหญิงให้แก่ประชาชนในโครงการจิตอาสาพระราชทาน”วันแม่แห่งชาติ”เราทำความดีด้วยหัวใจ

เปิด “โครงการสี่พระยา ศูนย์พัฒนาผู้ประกรอบการอาชีพวิถีใหม่ สู่วิสาหกิจชุมชน  ปี๒๕๖๕”

วันที่  ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการตัดผมชาย-หญิง ณ. ชุมชนวัดราชผาติการาม

วันที่  ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการตัดผมชาย-หญิง ณ. ชุมชนวัดราชผาติการาม

วันที่  ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการตัดผมชาย-หญิง ณ. ชุมชนวัดราชผาติการาม

วันที่  ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕วิทยาลัยสาพัดช่างสี่พระยาบุคลากรทางการศึกษาพร้อมนักศึกษาหลังสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกแผนกวิชาเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐

ครูดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2564

พิธีไหว้ครู วันที่ 23 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ออกหน่วยร่วมกับออมสิน ณ.รร.วัดสุทธาโภชน์ เชต ลาดกระบัง กทม

วันศูกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินเงานโครงการขับเครื่อน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวงศึกษาธิการ

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน Fix it Center ภายใต้กิจกรรมคาราวานแห่งความสุข

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้โรงเรียนกุหลาบวิทยา แขว ตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงค์ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับสถานศึก มัธยม/ประถมศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ร่วมโครงการกับธนาคารออมสิน สินเชื่อ สร้างงาน สร้างอาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้กับสถานศึก มัธยม/ประถมศึกษาวัดแก้วแจ่มฟ้า

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา รุ่นที่ 203 จำนวน 11 ท่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ออกให้บริการตัดผมชาย ณ.โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.รุ่งนภา  ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ร่วมโครงการกับธนาคารออมสิน สินเชื่อ ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักษึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it  Center ณ.ศูนย์บริการเคหะชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักษึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it  Center ณ.ศูนย์บริการเคหะชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.รุ่งนภา  ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ร่วมโครงการกับธนาคารออมสิน สินเชื่อ ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ

วันจันทร์ ที่ 23พฤษภาคม 2565  ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565  ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยาพร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมานก่อสร้าง ตรวจรับพัสดุ และผู้ร่วมสัเกตการณ์ จาก สก.สอศ

วันพูธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ออกหน่วยหลักสูตรระยะสั้นรายวิชาการเพ้นท์งานศิลปะลงกระเป๋าผ้า ณ.ชุมชนดารุ้นนาซีฮะห์(ลำแขก)หนองจอก กรุงเทพมหานคร

ยินดีต้อนรับ นาย ณรงค์ฤทธิ์ เพชรอยู่ ว่าที่รองผู้อำนวยการจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน ในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ดร.รุ่นภา ปุณยานุเดช ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเข้านิเทศการเรียนการสอน 3 แผนกวิชา ช่างยนต์ ช่างเสริมสวย โปรแกรมกราฟฟิก

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. คกก.โครงการก่อสร้างแผนกอาหารฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ประชุม คกก.โครงการก่อสร้างแผนกอาหารฯ ครั้งที่ 2/65

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. คกก.โครงการก่อสร้างแผนกอาหารฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาประชุม คกก. โครงการก่อสร้างแผนกอาหารฯ ครั้งที่ 2/64

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.0 นดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ประชุม คกก. โครงการก่อสร้างแผนกอาหารฯ ครั้งที่ 1/64

ดร.รุ่งนภา  ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษา 3 แผนกวิชา  ช่างซ่อมจักรยานยนต์ , ช่างระบบเครี่องล่างรถยนต์, ตัดเสื่อสตรีเบื้องต้น,

ดร.รุ่งนภา  ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เข้าร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการ  “โครงการงานศิลป์  ปีการศึกษา 2564”

ดร.รุ่งนภา  ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยานิเทศแผนกช่างยนต์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์2565

ดร.รุ่งนภา  ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษา 3 แผนกวิชาสาขาเอี่ยมละออ

งานพิธีพระราชเพลิงศพพระครูสิริรัตนวิมลอดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า 15 มกราคม2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาทำพิธีเจิมแผ่นศิลาคาถาบูชาองค์พระวิษณุกรรม

วันที่ 19 มกราคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาทำบุญขึ้นปีใหม่

ประชุมออนไลน์เรื่องโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2565

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพฯประจำปี2564

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชนวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

รูปโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) วันที่ 27 พ.ย. 2564

รูปโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) วันที่ฯ 21 พ.ย. 2564

รูปโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) วันที่ 13 พ.ย. 2564

รูปโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน(Fix IT Center) วันที่ 7 พ.ย.2564

รูปโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่่อชุมชน(Fix IT Center) วันที่ 6 พ.ย.2564

รูปการประชุม(Performance Appraisal  PA) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กับ ครู (วันที่ 10 พ.ย. 2564)

ผู้อำนวยการจัดอบรมออนไลน์ ให้กับครู บุคลากรสารสอน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้้นฐานสมรรถนะและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564"

ผู้อำนวยการมอบหมายจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน จากตัวแทนครูวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา อบรมเทคนิคการสอนระยะสั้นให้กับครูบุคลากรสายการสอนวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU แบบภาคีเครือข่ายร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ผู้อำนวนการ รุ่งนภา ปุ่ณยานุเดช คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ท่านผู้อำนวยการ รุ่งนภา ปุ่นยานุเดช เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าที่ได้รับต่ำแหน่งใหม่

ผู้อำนวยการมอบขอ Fix it จิตอาสา "สู้" ภัย Covid-1*9  ณ ศาลาประชาคมโครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่

ผู้อำนวยการมอบขอ Fix it จิตอาสา "สู้" ภัย Covid-1*9  ณ ศาลาประชาคมโครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่

ผู้อำนวยการมอบของ Fixit จิตอาสา มอบความห่วงใย "สู้" "ภัย" COVID-19

ผู้อำนวยการมอบความห่วงใย Fixit-จิตอาสามอบความห่วงใย "สู้" ภัย Covid-19 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพ Fix-it-จิตอาสาปีการศึกษา 2564

ผู้อำนวยการให้กำลังใจครูนักศึกษาและบุคลากรจิตอาสา จัดเตรียมอาหารเพื่อส่งมอบให้ักับประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไว้รัส Covid-19 ในโครงการกิจกรรม Fixit จิตอาสา "พัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียน"

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูเวรร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองพันหทารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1

รักษาพระองค์ดำเนินการฉีดพ่นยาสารป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ผู้อำนวยการจัดกิจกรรม "จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างส่ี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยร่วมกับเขตสัมพันธวงศ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ

ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เป็นเจ้าภาพ  ในงานศพของพระครูสิริรัตวิมล  
ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลา 1 วัดแก้วแจ่มฟ้า

ทำบุญวันปีใหม่หน้าวิทยาลัยในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม นำโดย ดร.รุ่งนภา  ปุณยานุเดช   ผู้อำนวยการและคณะครูและบุคลากร นักเรียน  

ผู้อำนวยการเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที 22

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการในกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมเข้าประชุม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่่พระยา

ผู้อำนวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูชัยวัสส์  วรพงศธร

ผู้อำนวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง 

ผุ้อำนวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนวิชาอาหารและโภชนากา่รครูวรรณวิสาข์ สีเทา

ผู้อำวยการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันโรตารี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธจักงวิทยา

ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไทย  ณ วันที่ 6 ธันวาคม 63

ผู้อำนวยการเข้าร่วมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 63

ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไทย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 63

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้ัอม internet of Things และ ฺBig Data

ผู้อำนวยการเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ ที่หอศิลป์ C13 ART SPACE

ผู้อำนวยการเข้าพบกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐคีร์กีช ครั้งที่ 1


Facebook วิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday82
mod_vvisit_counterYesterday138
mod_vvisit_counterThis week446
mod_vvisit_counterLast week730
mod_vvisit_counterThis month2699
mod_vvisit_counterLast month2613
mod_vvisit_counterAll days179742

We have: 9 guests online
Your IP: 3.235.65.220
 , 
Today: ก.ย. 28, 2022