เผยแพร่บทความวิชาการ พิมพ์

บันทึกข้อความขอเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวุัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ในเว็บไซด์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Onlie)หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาองค์กรแห่งเรียนรู้อาชีพชุมชนแบบมีส่วนร่วมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะุแก่ผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


ชุดการสอนวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1105-1303)

หลักสูตรระยะส้ัน พุทธศักราช 2558  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

(หน่วยที่ 4 เรื่องการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์)

ของ นายวชิระ ไชยสิงห์  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา