วิสัยทัศน์และพันธกิจ พิมพ์

 วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


วิสัยทัศน์ (Vision)


พันธกิจ (Mission)