ข้อมูลครุภัณฑ์ PDF พิมพ์ อีเมล

ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

- รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์  มีมูลค่าทางบัญชี 

 

- รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์  มีไม่มีมูลค่าทางบัญชี