ข้อมูลอาคารสถานที่ พิมพ์

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มีที่ทำการอยู่ 3 แห่ง คือ