คู่มือ RMS2012

ลิงค์หน่วยงาน

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา PDF Print E-mail


 • วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2459 บนที่ดินของวัดแก้วแจ่มฟ้าล่าง ตั้งอยู่ที่ ถนนสี่พระยา อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร (วัดแก้วแจ่มฟ้า ในปัจจุบัน) ชื่อว่าโรงเรียนพณิชยการวัดแก้วแจ่มฟ้าล่าง
 • ในปี 2493 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนพณิชยการวัดแก้วแจ่มฟ้าล่าง เป็น โรงเรียนการช่างพระนคร สังกัดกองโรงเรียนการช่าง กรมอาชีวศึกษา ในปี  2503  ได้โอนไปสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในกรมอาชีวศึกษา ดำเนินการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพ เช่นเดียวกับโรงเรียนสารพัดช่างพระนคร (ขณะนั้นมี นายวิเวก ปางพุฒิพงศ์ เป็นผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ) อาคารของโรงเรียนในสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นไม้เก่าชำรุด แม้ชั้นล่างบางส่วนที่เป็นผนังปูนก็กระเทาะ ชำรุดทรุดโทรมมาก เพราะอาคารเดิม ไม่เหมาะที่จะเปิดสอน วิชาช่างอุตสาหกรรม และช่างฝีมือ
 • ในปี พ. ศ. 2513 กองส่งเสริมอาชีพ ได้รับงบประมาณในวงเงิน ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ทำให้ครูอาจารย์ ต้องย้ายไปสอน ที่โรงเรียนการช่างพระนคร (ขณะนี้ คือ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร) ครูบางส่วนก็ไปฝึกอบรม เพิ่มเติม และจัดหาครูเพิ่มเติม เตรียมที่จะเปิดสอนวิชาใหม่ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างเสริมสวย อาหาร ขนม ด้วยเหตุข้างต้น ที่โรงเรียนการช่างพระนคร (วัดแก้วฟ้าล่าง) ที่เป็นเสมือนโรงเรียนสารพัดช่างแห่งแรก ที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทต่างๆ มาแล้ว เกือบ  20 ปี ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไป นับแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่า สถานศึกษาแห่งนี้ ได้เปิดสอนวิชาชีพสาขาต่างๆ ตามหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น หลายสาขาวิชาด้วยกัน เช่นเดียวกันกับโรงเรียนสารพัดช่างอื่นๆ ควรจะได้เปลี่ยนชื่อเสียใหม่
 • ในปี พ. ศ.  2514 กระทรวงศึกษาธิการจึงให้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนการช่างพระนคร (วัดแก้วฟ้าล่าง) เป็นโรงเรียนสารพัดช่างสี่พระยา ตั้งแต่วันที่   21  พฤษภาคม  2514 ( ตรงกับสมัยนายสุกิจ นิมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ )  ในปี พ. ศ.  2514  ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ สถานที่เดิม ที่ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น พร้อมช่องลิฟท์ โดยชั้นบนเปิดสอนวิชาประเภทธุรกิจ เชาวเลข และช่างประเภท ช่างตัดเสื้อชายช่างตัดเสื้อหญิง ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ และช่างเขียนแบบ ส่วนชั้นล่างเปิดสอน วิชาประเภทช่างอุตสาหกรรม เช่นช่างเชื่อม ช่างยนต์ และวิชาบริการต่าง ๆ เช่น วิชาตัดผม และวิช่างเสริมสวย สามารถผลิตช่างฝีมือ และกึ่งฝีมือและธุรกิจ ได้ขณะนั้น เต็มที่ ประมาณปีละ  1500  คน ครู อาจารย์ ขณะนั้น   31คน เปิดสอน   2 รอบ พร้อมภาคฤดูร้อน ( ข้อมูลปี2527 )
 • ต่อมาได้ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   225   ชั่วโมง และหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีก็ได้เปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ  ( หลักสูตร ป. ช. ม.) ใช้เวลาเรียน  1  ปีการศึกษา ถึงปี พ. ศ.  2544
 • ในปี พ. ศ. 2533 กรมอาชีวศึกษาได้ให้ทางวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น  150  ชั่วโมง และหลักสูตรหลากหลาย ต่อมาได้ปรับปรุง หลักสูตรและใช้หลักสูตรระยะสั้น พ . ศ .  2540  เพื่อสนอง ความต้องการของตลาดแรงงาน
 • ในปี พ. ศ.  2534 ได้ยกวิทยฐานะเป็น วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ. ศ.  2537  กรมอาชีวศึกษาได้ให้วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช . ) เพิ่มขึ้นอีก  1  หลักสูตร หลักสูตรสะสมหน่วยกิต สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  1  ห้องเรียน
 • ในปี  2543 กรมอาชีวศึกษาได้มีการทดลองจัดการบริหารภายในใหม่ โดยให้สถานศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนั้นมีทั้งหมด  28  สถาบัน แทนการสังกัดกองต่างๆ สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  1  ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกึ่งหนึ่งกับสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด
 • ในปี  2546 กรมอาชีวศึกษาได้ถูกยกเลิกและปรับเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ.  2546   และจากกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง สี่พระยา สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   1  จึงได้ไปอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ เดิมเป็นโรงเรียนเอกชน ชื่อว่าโรงเรียนเอี่ยมลออ สอนวิชาประเภทการช่างสตรี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ.  2490   อยู่ที่เลขที่   180   ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่  380ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินบริจาคของนางสาวลออ หลิมเซ่งท่าย เริ่มจาก เปิดสอนหลักสูตร ประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้น หลักสูตร  2   ปี ต่อมาเปิดเพิ่มเป็นประโยคอาชีวะชั้นกลาง  ,  ประโยคอาชีวชั้นสูง หลักสูตร  3   ปี
 • ในปี พ. ศ.  2519 โรงเรียนเอี่ยมลออ ได้เตรียมการย้ายสถานที่ตั้งจากที่เดิม ไปอยู่ที่ใหม่ ที่   507 / 2-3   ถนนสาธรใต้ ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุเทพมหานคร และได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมลออ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตั้งแต่นั้นมา
 • ในปี พ. ศ.  2524 กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนสารพัดช่าง สี่พระยา ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเอี่ยมลออ เป็นโรงเรียนประเภทการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อบริการให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพได้มากขึ้น มีลักษณะเป็นสาขาของ โรงเรียนสารพัดช่างสี่พระยา
 • ในปี พ. ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง สาขาโรงเรียนสารพัดช่างสี่พระยา โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนสารพัดช่างสี่พระยาสาขาเอี่ยมลออ " สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2525  ในสมัย ฯพณฯ ท่านเกษม ศิริสัมพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยทำการเปิดสอนรุ่นแรก ในวันที่  4  ตุลาคม   2525   ทำการเปิดสอนทั้งหมด   8  แผนกวิชา   18   ห้องเรียน จำนวนนักเรียน   430  คน
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาชุมชนบ่อนไก่ กรมอาชีวศึกษาและการเคหะแห่งชาติได้มีโครงการร่วมกัน ในการที่จะฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนและนักเรียนมัธยมที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและบริเวณใกล้เคียงของการเคหะแห่งชาติโดยใช้บริเวณชั้นล่างของแฟลตที่   1   และแฟลตที่   4   เคหะชุมชนบ่อนไก่ คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพ โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนสารพัดช่างสี่พระยา สาขาชุมชนบ่อนไก่ " ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นแรกในวันที่  15  เมษายน  2526   ทั้งหมด   3   แผนกวิชา  6   ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  108   คน ในวันพฤหัสบดีที่   16   มิถุนายน   2526  เวลา  09.30 น . ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนสารพัดช่างสี่พระยาสาขาชุมชน บ่อนไก่ โดยมี ฯพณฯ ท่านขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคุณ รัตยา จันทร์เทียร รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ให้เกียรติ
 

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์