คู่มือ RMS2012

ลิงค์หน่วยงาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน PDF Print E-mail

ข้อมูลสถานประกอบการ 

 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) 

ที่อยู่ ::   191 อาคารสีลม คอมเพล็ก ชั้น 29 ถ. สีลม บางรัก กทม. 10500

เบอร์โทรศัพท์ ::  0-2231-3777,0-2618-1000,0-2231-3951

ทางเว็บไซต์  ::  http://www.bualuang.co.th/th/index.php#

 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ ::   175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  

เบอร์โทรศัพท์ ::  0-2285-1666,0-2285-1888,0-2680-1111,0-2285-1901

ทางเว็บไซต์  ::  http://inv3.asiaplus.co.th/cms/index2.php?&ln=t

 

บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด

อยู่ ::   990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 12 ห้อง 1210 ถ.พระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

เบอร์โทรศัพท์ ::  0-2611-3500, 0-2611-3551

 

บริษัท ทรี- อาร์ดี จำกัด

ที่อยู่ ::   เลขที่ 222 ชั้น 14,15,16 อาคารวรวิทย์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์ ::  02-646-2772,02-353-6593,02-353-6554-56,02-353-6501

 

 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สุรวงศ์

ที่อยู่ ::   ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ทางเว็บไซต์  ::  www.tot.co.th

 

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด

ที่อยู่ ::   181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ตู้ปณ.2 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ ::  02- 2634 8888,02- 2236 6452

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

ที่อยู่ ::   948 อาคารไทยประกันชีวิต 2 ชั้น 14 ถนนพระราม4 แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500เบอร์โทรศัพท์ ::  0-2233-8180-3,0-2233-2182

ทางเว็บไซต์  ::  http://www.thailife.com/

 

บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด

ที่อยู่ ::   เลขที่  88 อาคาร SSP3 ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ ::  0-2634-3939,0-2634-3467

ทางเว็บไซต์  ::  http://thaisamsunglife.co.th/

 

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ ::   ชั้น 17 อาคารกมลสุโกศล 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ ::  0-2206-8498

ทางเว็บไซต์  ::  http://www.prudential.co.th/th/Default.aspx

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

ที่อยู่ ::   302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้น 6-7 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ ::  0-2233-0099,0-22334114

ทางเว็บไซต์  ::  http://www.bla.co.th/blasite1/Default.aspx

 

บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ ::   อาคารอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. เลขท่ 179 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ ::  0-2353-4345, 0-2353-4300,0-2634-9933

ทางเว็บไซต์  ::  http://www.allianzcp.com/

 

ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ ::   333 สีลม 10500

เบอร์โทรศัพท์ ::  0-2231-4279

ทางเว็บไซต์  ::  http://www.bangkokbank.com/

 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด

ที่อยู่ ::   287 ลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์ ::  0-2624-6320,0-2624-6320

ทางเว็บไซต์  ::  http://www.seamicoasset.com/

 

 

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์