เอกสารภายในวิทยาลัย

คู่มือ RMS2012

รหัสวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558

รหัสวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสวิชาที่สถานศึกษากำหนดเอง

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงาน

"ครูพร้อม" www.ครูพร้อม.com

.

ประกาศ ! ข่าวการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กำลังเปิดรับนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 207ตั้งแต่ วันที่ 20  มีนาคม 2566 - ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สมัครออนไลน์ เปิดรับวันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 - 24 กรกฎาคม 2566 

วิชาที่เปิดสอน สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า

วิชาที่เปิดสอน สาขาเอี่ยมละออ และสาขาบ่อนไก่
NEW! แบบติดตามผลการมีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและปรเะเมินคุณภาพการศึกษา (องคฺ์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เปิดโครงการ “ออมสินสารพัดช่าง  สารพัดอาชีพ ปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๖วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ร่วมงานสมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด “

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมการพัฒนางาน (Performance Appraisal:PA)

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2565

การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์หลักสูตรประกาศนิยบัตรวิชาชีพระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปี65

fix it เอี่ยมละออ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 พิธีมอบใบประกาศวิชาชีพระยะสั้นและพิธีปิดโครงการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพวิถีใหม่อย่างยังยืนปี 2565

วันที่ 15 สิงหาคม2565 พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพวิถีใหม่อย่างยังยืนปี 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 ออกให้บริการตัดผมชาย-ตัดผมหญิงให้แก่ประชาชนในโครงการจิตอาสาพระราชทาน”วันแม่แห่งชาติ”เราทำความดีด้วยหัวใจ